دحیماویع., غنیانم., مهراب قوچانیا., & زارعیح. (2015). فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. آب و توسعه پایدار, 1(3), 9-16. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.38119