وثوقی نیریم., محویا., محمدیم. ج., محویا. ح., علی محمدیم., شیرمردیم., & نعیم‌آبادیا. (2015). بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. آب و توسعه پایدار, 2(1), 33-40. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.40040