شریعتیح., & خداشناسس. ر. (2015). بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. آب و توسعه پایدار, 1(3), 43-52. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40658