زارعش., & حیاتید. (2015). تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. آب و توسعه پایدار, 1(3), 83-88. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40841