طاهریق. (2015). بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. آب و توسعه پایدار, 2(1), 41-50. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41016