قزل سوفلوع., & مغربیم. (2015). معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار, 2(1), 95-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41094