جمالیغ., & زمانیس. (2015). عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). آب و توسعه پایدار, 2(1), 81-86. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41157