ناصرید. ا. (2015). تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار, 1(3), 89-91. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.41411