قلی پورا., & علامتیانا. (2015). بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی. آب و توسعه پایدار, 2(1), 51-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.43579