داودآبادیم., شالپوشش., & بلورچیح. (2015). بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری). آب و توسعه پایدار, 2(1), 9-16. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45959