زینلی نجف آبادیم., مظفریانح., & بهارلوییش. (2015). تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 2(1), 17-24. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45961