یوسف زاده چابکم., باقریع., & داوریک. (2015). ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب. آب و توسعه پایدار, 2(1), 25-32. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.46167