براتیخ., طاهری سودجانیه., & شایان نژادم. (2636). معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. آب و توسعه پایدار, 2(1), 67-80. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.46701