شهرجردیر., رئوفی‌نیام., سجادی فرس. ح., & خلیلیع. (2015). رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 1(3), 17-26. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.46705