قلعه بان تکمه داشم., طاهری تیزروع., & زارع ابیانهح. (2015). چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار, 2(1), 87-94. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.47716