لاله زاریر. (2016). تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. آب و توسعه پایدار, 3(2), 9-18. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.48263