قزل سوفلوع., & عظیمیر. (2015). شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان. آب و توسعه پایدار, 1(3), 27-34. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48658