نیكخواهم., رحیمیانم., روستام., & رزاقیانح. (2015). ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. آب و توسعه پایدار, 1(3), 53-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48659