عمرانیان خراسانیب. ک. ح. (2015). یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». آب و توسعه پایدار, 1(3), 94-95. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48661