باقریع., نیشابوریش., جمشیدیم., & شریعتیم. ح. (2015). سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. آب و توسعه پایدار, 1(3), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48667