قزل سوفلوع., & رضوی نبویس. م. (2015). سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. آب و توسعه پایدار, 2(1), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51161