آب و فاضلاب مشهدش. (2015). طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد. آب و توسعه پایدار, 2(1), 108-109. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51164