شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. (2015). ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد. آب و توسعه پایدار, 2(1), 111. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51168