آب منطقه ای خراسان رضویش. (2015). گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. آب و توسعه پایدار, 2(1), 112. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51170