پیرعلی زفره ئیا., & ابراهیمی درچهع. (2016). معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. آب و توسعه پایدار, 3(2), 35-42. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51713