تاج آبادیم., ضیاییع. ن., ایزدیع. ا., بهرامیر. ا., & مشکینیج. (2017). معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد. آب و توسعه پایدار, 4(2), 103-110. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.52069