طباطباییس. م., خزیمه نژادح., & اکبرپورا. (2016). مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار, 3(2), 105-114. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.52605