خیاط رستمیب. (2016). معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. آب و توسعه پایدار, 3(2), 93-104. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.53715