خداشناسع. (2016). تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. آب و توسعه پایدار, 3(2), 73-82. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.55013