قندهاریا., علوی مقدمس. م. ر., & عمرانیان خراسانیح. (2016). مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. آب و توسعه پایدار, 3(1), 115-121. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55039