مشهدش. آ. و. ف. (2016). طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . آب و توسعه پایدار, 3(1), 131-132. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55671