تبریزی دخت‏ فردا., شمسع., & هوشمندان مقدم فردز. (2017). عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. آب و توسعه پایدار, 4(2), 131-138. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.57393