جوادی پاشاکیک., سجادی فرس. ح., احمدپور برازجانیم., & نجیبی فینیع. (2016). سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده. آب و توسعه پایدار, 3(1), 23-30. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.58453