مغربیم., قزل سوفلوع., & علیمیرزاییح. (2017). ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). آب و توسعه پایدار, 4(2), 41-48. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59241