ابراهیم ‏آبادیغ., داودآبادیم., & شالپوشش. (2016). شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59408