ابوالحسنیل., & خلیلیا. (2016). بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار, 3(1), 9-22. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59415