شاهنوشین., نقویس., & رحمتیا. ا. (2016). بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. آب و توسعه پایدار, 3(1), 31-46. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59426