تهامی پور زرندیم., & قربانیم. (2016). اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران. آب و توسعه پایدار, 3(1), 59-72. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59427