ماجدو., & گلزاری قلعه‌جوقیس. (2016). تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 3(1), 83-92. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59446