کیانیغ. (2016). نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. آب و توسعه پایدار, 3(1), 93-102. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59447