نظریم. (2016). بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. آب و توسعه پایدار, 3(1), 103-114. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59448