قدوسیح., & داوریح. (2016). تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. آب و توسعه پایدار, 3(1), 47-58. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59520