ظفرنژادف. (2016). نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار, 3(1), 124-129. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59556