قزل سوفلوع. (2016). بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار, 3(1), 130-130. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59557