شاهنوشین., & پاکروحش. (2016). سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, 3(1), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59558