ایلدرمیع., & قربانیم. (2017). اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). آب و توسعه پایدار, 4(2), 139-150. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.59783