باستانیش. (2017). مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی. آب و توسعه پایدار, 4(2), 69-80. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.60669