جعفری اصلج., سامی کشکولیب., & بهرامیم. (2017). کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب. آب و توسعه پایدار, 4(2), 49-56. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61886