دیندارلوع., & دستورانیم. (2017). بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). آب و توسعه پایدار, 4(2), 31-40. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61986