مسلمیح. (2017). مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. آب و توسعه پایدار, 4(2), 57-68. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62151